THE BLOOD IS STRONG

Okładka
 1. An Gille Ban
 2. Domhnall
 3. An t-Eilean Mu Thuath
 4. Fagail Bhernaraidh (Leaving Berneray)
 5. The Lorn Theme
 6. Gun Teann Mi Ris Na Ruinn Tha Seo
 7. Aignish
 8. The Hebrides
 9. Arrival Theme
 10. Cumha Do Dh'uilleam Siosal
 11. Iona Theme
 12. Oh Mo Dhuthaich
 13. Calum's Road
 14. Callinish, Picts, Celts
 15. Fear A Bhata
 16. Alasdair Mhic Colla
 17. Dean Cadalan Samhach
 18. Lordship of the Isles
 19. Grandfather Mountain
 20. Arrival Reprise
 21. An Ataireachd Aard
 22. Colum Cille
 23. 'S Fhada Leam AnOidhche Gheamhraidh
 24. Downtown Toronto
 25. Maideanan NA h-Airidh